Orang Asal – Kelantan

Sumber: Hansard parlimen 17 November 2008

Dato’ Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]:[Ketawa] Spesifik soalan saya ini. Pada tahun 80-an, Kerajaan Negeri Kelantan telah memperuntukkan kepada Orang Asli Kelantan sebanyak 40 ribu ekar tanah hutan balak dan diurus oleh JOA. Akan tetapi pendapatan daripada pembalakan ini dimasukkan ke dalam akaun Syarikat Kijang Emas Malaysia. Pada tahun 90-an, Kerajaan Kelantan tidak selesa dengan tindakan JOA itu kerana pendapatan
daripada pembalakan itu dimasukkan ke Syarikat Kijang Emas Malaysia.
Jadi diminta untuk ditubuhkan satu syarikat, Kijang Emas Kelantan untuk tujuannya membangun masyarakat Orang Asli yang pada masa itu adalah kira-kira 7,500 orang sahaja yang budaya hidup mereka adalah masih berpindah-randah. Jadi saya ingin tahu dengan peruntukan yang begitu besar daripada kerajaan negeri dan peruntukan begitu besar daripada Kerajaan Persekutuan, saya hendak tahu apa perkembangan penempatan Orang Asli di kawasan tanah-tanah rizab yang telah diperuntukkan oleh Kerajaan Kelantan. Berapa ramaikah anak-anak mereka diletakkan di asrama penuh? Berapa banyak tanah-tanah yang ditanam dengan kelapa sawit?

Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, cukup Yang Berhormat.

Dato’ Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Lain-lain kemudahan seperti bekalan elektrik, bekalan air, apa sebenarnya? Itu saya minta penjelasan kerana Pengarah Orang Asli pun ada di sini. Terima kasih.

Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Menteri, peraturan mesyuarat mengizinkan Yang Berhormat untuk tidak menjawab perkara-perkara yang tidak dibangkitkan dalam perbahasan. Perkara yang baru seperti ini bolehlah dijawab secara bertulis.
Terima kasih Yang Berhormat.
Tan Sri Dato’ Muhammad bin Muhammad Taib: Terima kasih. Insya-Allah kita akan memberikan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat tadi, pegawai kita ada di sini. Kalau boleh, diizinkan, saya tidak ada banyak lagi. Kalau boleh saya habiskan ya…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s