JAWAPAN PARLIMEN 25 FEBRUARI 2009 #44

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah] minta PERDANA MENTERI menyatakan kedudukan dakwat calit kuku yang telah dibeli tetapi gagal digunakan untu Pilihan Raya umum ke 12 tersebut. Apakah perndirian terkini Kerajaan tentang cadangan oleh Pengerusi SPR untuk meneliti penggunaannya di pilihan raya akan datang ini.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, memandangkan tempoh boleh guna dakwtkekal yang dibeli telah pun tamat, maka Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) perlukan melupuskannya mengikut prosedur pelupusan yang ditetapkan oleh kerajaan.

Berhubung dengan cadangan penambahbaikan proses Pilihan Raya oleh Pengerusi SPR iaitu untuk meneliti semula penggunaan dakwat kekal supaya rancangan penggunaannya dapat diteruskan, ianya masih dalam kajian lanjut oleh SPR. Kerajaanakan mengkaji dan membuat keputusan apabila cadangan itu diterima dari SPR.

Jawapan oleh: Dato Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s